Skip to main content

Ons beleidsplan

Een beleidsplan is een plan voor de toekomst van een organisatie. In ons beleidsplan staat waarmee KLJ de komende jaren bezig wil en moet zijn. Zo maken we onze missie en visie planmatig waar.

Een beleidsplan is een plan voor de toekomst van een organisatie. In ons beleidsplan staat waarmee KLJ de komende jaren bezig wil en moet zijn. Zo maken we onze missie en visie planmatig waar.

Een beleidsplan, wa's da?

Om de 4 jaar schrijft KLJ een beleidsnota. Dat is een boek vol plannen en uitdagingen waar we extra hard op willen inzetten. We gebruiken de beleidsnota 4 jaar lang als leidraad voor onze werking.

Zo maakten we ook een beleidsnota voor de periode 2022-2025. Die is opgedeeld in 5 strategische doelstellingen (SD's). Hieronder lichten we je die beleidsnota toe.

Of download de volledige beleidsnota

SD 1: KLJ brengt mensen samen

Mensen samenbrengen, dat is wat KLJ’ers in heel België verenigt. Met onze activiteiten en evenementen, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau, brengen we het jaar rond jong en oud in heel het land samen. Onze 251 lokale afdelingen, die je vandaag in ongeveer de helft van de Vlaamse gemeenten terugvindt, organiseren week na week activiteiten voor kinderen en jongeren van 6 tot 35 jaar. Ze zorgen daarmee op zeer lokaal niveau voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Maar hun opdracht stopt niet bij de eigen werking. Met hun duizenden evenementen, gaande van eetfestijnen tot meerdaagse festivals, slagen onze afdelingen erin om honderdduizenden mensen op lokaal niveau samen te brengen en zo mee te bouwen aan een warme en bruisende samenleving.

KLJ wil haar bestuursleden ondersteunen in de verdere professionalisering van die maatschappelijke opdrachten. We doen dit met zowel directe als indirecte ondersteuning. Met onze ondersteuning bieden we oplossingen op maat van elke afdeling en met onze bovenlokale initiatieven tonen we zowel het belang van onze maatschappelijke opdracht als een goed voorbeeld aan onze afdelingen.

KLJ is er het hele jaar rond voor haar leden en voor de maatschappij, dat maakt ons zo uniek. Ruim de helft van onze afdelingen neemt actief deel aan de sportwerking en biedt op die manier – bovenop het werkjaar en het zomerkamp – een volledige zomer aan zinvolle vrijetijdsbesteding voor leden, ouders, sympathisanten en dorpsgenoten. Met KLJ willen we die rol in de toekomst nog sterker opnemen.

1.1. KLJ-afdelingen bieden kwaliteitsvolle activiteiten aan voor alle leeftijdsgroepen

Een kwaliteitsvol activiteitenaanbod is een essentieel onderdeel van een sterke KLJ-afdeling. KLJ streeft naar een vernieuwend en gevarieerd aanbod op maat van elke leeftijdsgroep. KLJ biedt extra ondersteuning aan afdelingen die de leeftijdsgrenzen van hun werking willen uitbreiden. Zo creëert KLJ extra aanbod voor alle nieuwe leden die KLJ-afdelingen werven. KLJ inspireert en vormt haar leiders en bestuursleden om kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden, vergroot het bestaande activiteitenaanbod en faciliteert de uitwisseling ervan door gebruik te maken van moderne communicatie en een uitgebreid vormingsaanbod.

1.2. KLJ-afdelingen verbinden de (lokale) samenleving door kwaliteitsvolle evenementen te organiseren

Een KLJ-afdeling maakt deel uit van een lokale gemeenschap en speelt er een belangrijke maatschappelijke rol om de sociale cohesie te versterken. Ons lokaal verenigingsleven is cruciaal als vangnet en detector voor zorgnoden en om vereenzaming tegen te gaan. Evenementen en initiatieven van een lokale KLJ-afdeling dragen hieraan bij door mensen samen te brengen, ze zijn een bindmiddel voor de samenleving. De planning en uitvoering van een kwaliteitsvol en veilig initiatief is een unieke en uitdagende leerkans voor jongeren om zich te ontplooien als verantwoordelijke organisator. Ze bieden KLJ-besturen bovendien de kans om de handen in elkaar te slaan met andere verenigingen en ook hun netwerk van andere KLJ-afdelingen te versterken. KLJ wil bestuursploegen ondersteunen en vormen rond een goede organisatie van die evenementen, m.b.v. de juiste tools en relevante vormingen.

1.3. KLJ is er het jaar rond dankzij haar zomerwerking

KLJ is er het hele jaar rond, ook in de zomer. Afdelingen kunnen ervoor kiezen om (naast de KLJ-sportwerking) hun activiteitenaanbod door te zetten of om een kamp of meerdaags initiatief te organiseren. Bij KLJ is er dus geen sprake van een zomerpauze en nieuwe leden kunnen ook in de laatste maanden van het werkjaar instappen als zomerlid. In deze beleidsperiode wil KLJ haar kampondersteuning verder uitbreiden d.m.v. een handige kampchecklist en door het delen van relevante regelgeving. KLJ zal ook aandacht besteden aan de ondersteuning bij de organisatie van een buitenlands kamp.

1.4. KLJ richt nieuwe afdelingen op

Om alle kinderen en jongeren in Vlaanderen een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding te bezorgen, gaat KLJ actief op zoek naar plaatsen in Vlaanderen waar het vrijetijdsaanbod nog te beperkt is. KLJ streeft ernaar om ook op die plekken mensen samen te brengen door er nieuwe afdelingen op te richten (‘prospectie’). Vanuit haar verworven expertise op het platteland, vernieuwt KLJ haar prospectiestrategie en onderzoekt ze welke meerwaarde structurele KLJ-werkingen in (studenten)steden kunnen hebben.

1.5. KLJ faciliteert ontmoeting voor alle KLJ’ers via haar initiatieven

Bij KLJ kunnen leden elkaar ontmoeten over de afdelingsgrenzen heen. KLJ biedt kwaliteitsvolle (bestuurs)ledeninitiatieven aan waar afdelingen graag naartoe komen, en de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. KLJ wil KLJ’ers over heel Vlaanderen samenbrengen door ook studentensteden te gebruiken als locatie voor de (bestuurs)ledeninitiatieven. Het doel van KLJ is om het KLJ-gevoel te versterken, over de dorpsgrens te gaan, nieuwe vrienden te maken en elkaar te inspireren.

1.6. KLJ organiseert tweejaarlijks Opkikker, het nationaal leidings- en bestuursledenweekend van KLJ

Opkikker is het nationaal leidings- en bestuursledenweekend van KLJ. Het oorspronkelijk vierjaarlijks evenement werd zo’n vaste waarde voor leiding en bestuursleden dat de Nationale Raad in november 2018 besliste om Opkikker voortaan om de 2 jaar te organiseren. Het Opkikkerweekend is gevuld met een gevarieerd aanbod aan vorming en ontspanning voor zowel (niet-)ervaren (hoofd)leiding als +16’ers zonder bestuursfunctie.

1.7. KLJ heeft een kwaliteitsvolle, toegankelijke sportwerking

De sportwerking maakt KLJ uniek in het jeugdwerk. Met die sportwerking brengt KLJ jaarlijks duizenden kinderen en jongeren samen om zich te meten in allerlei sporten en competities. De sportwerking is een zinvolle vrijetijdsbesteding in de zomer, verbindt KLJ’ers over heel het land en versterkt het netwerk van lokale afdelingen. De gezonde onderlinge competitie draagt bovendien bij aan het groepsgevoel en aan de ledenbinding in afdelingen. Dat alles versterkt de volledige werking, waardoor de sportwerking een belangrijke meerwaarde voor elke KLJ-afdeling is.

1.8. KLJ organiseert tweejaarlijks het Landjuweel als sluitstuk van haar sportcyclus

Het Landjuweel is het sluitstuk van de tweejarige sportfeestcyclus en is het nationaal kampioenschap waarbij KLJ-afdelingen strijden om de landstitel van de verschillende KLJ-sporten. KLJ wil het Landjuweel benutten als ontmoetingskans en kennismakingsmoment met de sportwerking voor alle Vlaamse en Oost-Belgische KLJ’ers en geïnteresseerde bezoekers. Om het Landjuweel laagdrempeliger te maken voor niet-sportende afdelingen, organiseren KLJ en de organiserende afdeling al enkele jaren een ontspannend weekend naast het sportfeest dat op zondag plaatsvindt.

KLJ brengt mensen samen - beleidsnota

SD 2. KLJ ondersteunt haar lokale afdelingen

KLJ-afdelingen zijn miniondernemingen, geleid door zeer jonge mensen die door hun engagementen binnen de beweging enorme leer- en ontwikkelingskansen benutten. KLJ-bestuursleden nemen, in verhouding tot hun leeftijd en levenservaring, immense maatschappelijke en administratieve verantwoordelijkheden op. Ze organiseren een waardevol aanbod voor jonge kinderen en leeftijdsgenoten. Ze maken hun werking financieel zelfstandig door evenementen en andere acties op poten te zetten. Ze sluiten contracten af voor hun lokaal, kamp- en weekendlocaties, en met leveranciers. Ze werken een inclusief beleid uit waarbij alle jongeren zich welkom kunnen voelen en ontwerpen een eigen organisatiestructuur om hun werking duurzaam draaiend te houden.

KLJ maakt van al die uitdagingen een gedeelde verantwoordelijkheid door verwachtingen uit te spreken, maar ook door ondersteuning te bieden om ze waar te maken. De KLJ-medewerkers – vrijwillig en in dienst – zijn voor alle afdelingen bereikbaar en beschikbaar. KLJ ondersteunt waar gevraagd en waar nodig, en houdt bij elke afdeling een vinger aan de pols.

2.1. KLJ-afdelingen dragen hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daardoor staat het KLJ-merk garant voor een kwalitatieve en veilige werking

Een KLJ-afdeling runnen is meer dan activiteiten uitwerken en evenementen organiseren, het is ook een maatschappelijke rol vervullen. KLJ rekent erop dat haar afdelingen die rol op zich nemen, dat ze bewust rekening houden met de diversiteit van hun leden, en dat ze zich openstellen voor iedereen in hun dorp. Om die rol te kunnen vervullen, ondersteunt KLJ haar leiding en bestuursleden in het kritisch en verantwoordelijk zijn, een eigen mening en visie vormen en rekening houden met anderen.

2.2. KLJ-afdelingen dragen hun administratieve verantwoordelijkheden. Daardoor staat het KLJ-merk garant voor een kwalitatieve en veilige werking

KLJ-afdelingen zijn zelfstandig en zelfredzaam doordat ze hun steeds groter wordende administratieve verantwoordelijkheden ter harte nemen. KLJ ondersteunt haar afdelingen bij die verantwoordelijkheden door een helpdesk te zijn voor de administratieve lasten van een KLJ-afdeling. Recente bevragingen en cases tonen aan dat er op vlak van ‘duurzaam kasbeleid’, maar ook op vlak van ‘overeenkomsten en de daarbij horende aansprakelijkheid’ nog grote uitdagingen liggen. KLJ zal daar gedurende de beleidsperiode extra aandacht aan besteden.

2.3. KLJ-afdelingen werven leden in alle leeftijdscategorieën door leeftijdsgerichte acties

KLJ heeft ook een werking die zich richt op leden die ouder zijn dan 16 jaar, dat is typisch aan onze jeugdbeweging. Ongeveer de helft van alle KLJ-leden zijn ouder dan 16 jaar, daardoor ziet de leeftijdspiramide van leden bij KLJ er anders uit dan de leeftijdspiramide van leden bij andere Vlaamse jeugdbewegingen. KLJ verdeelt haar aandacht voor ledenwerving niet, ze verdubbelt ze. Door zowel een wervingsaanbod uit te werken op maat van de allerjongsten als op maat van de oudere leeftijdsgroepen, creëert KLJ een instroom bij alle leeftijden waar ze een activiteitenaanbod voor voorziet.

2.4. KLJ-afdelingen vormen een hechte groep

KLJ verwelkomt jaarlijks ongeveer 20% nieuwe leden, maar ongeveer evenveel leden zeggen de beweging jaarlijks vaarwel. Deze gelijke in- en uitstroom vertaalt zich in een stabiel, licht stijgend ledenaantal. Met een aanbod voor 6- tot 35-jarigen is een gemiddelde retentie van 5 KLJ-jaren te laag. Een mogelijke groei in het ledenaantal zit dus verscholen in ledenbinding. Ook een hechte, stabiele bestuursploeg zal garant staan voor een informatie- en kwaliteitsdoorstroom. Naast ledenbinding zet KLJ dus ook in op leidingsbinding.

2.5. KLJ ondersteunt haar afdelingen op maat dankzij kwalitatieve monitoring en toegankelijkheid

Weten wat er in de afdelingen speelt, dat is de basis van een adequate ondersteuning. Daarom screent KLJ jaarlijks al haar afdelingen om ze zo te stimuleren om kritisch na te denken over hun eigen werking, maar ook om voor elke afdeling een jaarlijks ondersteuningsplan op maat op te stellen. Bij deze ondersteuning spelen vrijwilligers een steeds groter wordende rol, een trend die KLJ ook gedurende deze beleidsperiode wil voortzetten.

2.6. Financiële ondersteuning voor innovatieve lokale projecten stimuleert afdelingen om bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen van KLJ

Dat KLJ’ers ondernemers en innovators zijn, dat staat buiten kijf. Recent bewees het coronavirus nog hoe snel KLJ-afdelingen hun werking kunnen aanpassen naar onvoorziene en snel veranderende omstandigheden. Gedurende deze beleidsperiode wil KLJ de ondernemingszin en drang naar innovatie bij haar afdelingen actief ondersteunen door lokale projecten, die rechtstreeks een of meerdere KLJ-beleidsdoelen helpen realiseren, financieel te ondersteunen.

2.7. Het lokaal netwerk van KLJ-afdelingen versterkt de werking en de positie van KLJ in hun omgeving

Samen de dolle dorpsdagen organiseren, je lokaal delen met andere verenigingen, tappen tijdens parochie-, school- of oogstfeesten: een KLJ-afdeling is een graag geziene partner in het dorp. Hoe sterker de lokale verankering, hoe sterker een KLJ-afdeling.

KLJ ondersteunt afdelingen - beleidsplan

SD 3. KLJ ondersteunt haar vrijwilligers

KLJ is een echte vrijwilligersbeweging. Zowel lokale vrijwilligers als bovenlokale vrijwilligers zijn maximaal betrokken binnen de structuur van KLJ. Ze krijgen de kans om een engagement op te nemen dat bij hen past. Zo’n uitdaging brengt niet te onderschatten verantwoordelijkheden met zich mee. Het vraagt inzet en toewijding om je vrijwilligersrol tot een goed einde te brengen. Om ervoor te zorgen dat KLJ op elk niveau kan rekenen op competente en gemotiveerde vrijwilligers, willen we hen kwaliteitsvolle ondersteuning aanbieden. KLJ zorgt er dan ook voor dat KLJ-vrijwilligers zichzelf kunnen ontplooien in een veilige omgeving. Die veiligheid creëren we door een uitgebreid aanbod aan vormingsmomenten, waarbij lokale vrijwilligers zelf aan de slag gaan en de kneepjes van het vak leren. Ook bovenlokale vrijwilligers krijgen vormingskansen zodat zij zich binnen de beweging tot professionele KLJ-experten kunnen ontplooien. Die expertise willen we in deze beleidsperiode extra aanscherpen door in te zetten op uitwisseling. Vrijwilligers kunnen daarnaast ook instappen in een coachingstraject op maat zodat ze zichzelf beter leren kennen, hun talenten kunnen ontdekken en hun competenties optimaal kunnen benutten in hun vrijwilligersengagement. We bouwen verder op de mening van onze vrijwilligers en dagen hen uit om hun stem te laten horen. Directe inspraak op verschillende niveaus binnen de KLJ-structuur zorgt voor een gezamenlijk en gedragen KLJ-verhaal.

3.1. KLJ organiseert kwaliteitsvolle vorming waarin lokale vrijwilligers kunnen werken aan de nodige competenties om een kwalitatieve werking uit te bouwen

Het vormingsaanbod van KLJ moet ervoor zorgen dat bestuursleden zelfstandig een kwalitatieve werking kunnen aanbieden aan hun leden. In de vorige beleidsperiode ging KLJ aan de slag met de competentieprofielen (dat zijn de competenties die idealiter in een bestuursploeg aanwezig zijn) en ontwikkelde een aanbod voor de individuele vormingsnoden van de bestuursleden. In deze beleidsperiode wil KLJ extra aandacht besteden aan de spreiding van het bereik van haar vormingen, ambitieuzer zijn in deelnamecijfers, een digitaal vormingsaanbod exploreren en inzetten op uitwisselmomenten tussen bestuursleden.

3.2. KLJ heeft professionele bovenlokale vrijwilligers

KLJ zet de kracht van haar bovenlokale vrijwilligersstructuur voortdurend in om haar beweging draaiende te houden. Veel verwezenlijkingen van de beweging zouden niet mogelijk zijn zonder haar vrijwilligers. Het is dan ook van belang dat KLJ-vrijwilligers zich goed en ondersteund voelen in hun engagement. KLJ wil dat het vrijwilligersmandaat ook actief bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en duurzaam is. Een professionele vrijwilliger is dan ook een vrijwilliger die voldoende competent en gemotiveerd is om z’n taken lang, goed en graag uit te voeren. In deze beleidsperiode wil KLJ haar vrijwilligers bovendien nog meer aanmoedigen om deel te nemen aan uitwissel- en vormingsmomenten.

3.3. KLJ heeft een doeltreffende, efficiënte structuur waarin (boven)lokale vrijwilligers directe inspraak kunnen leveren, een netwerk opbouwen en steun vinden

In de vorige beleidsperiode implementeerde KLJ een vernieuwde structuur in haar werking. Afdelingen moeten ingebed zitten en vertegenwoordigd worden in een stevig netwerk. De structuur van KLJ mag de KLJ-werking niet in de weg staan, maar moet de beweging net doeltreffend en efficiënt naar een mooi en gedragen resultaat brengen. Zo grijpt KLJ in de eerste plaats haar gewestwerking aan als dankbaar orgaan voor uitwisseling, ontmoeting en informatiedoorstroom tussen naburige KLJ-afdelingen. Regionale vertegenwoordigers van de gewesten en nationale vertegenwoordigers van de regio’s kunnen met elkaar in dialoog gaan en rechtstreeks hun invloed uitoefenen op het beleid van KLJ. Ook krijgt de input van zowel alle regionale als nationale werkgroepen een plaats in de actieplannen van KLJ. In deze beleidsperiode wil KLJ onderzoeken of en hoe ze ook de stem van de Oost-Belgische KLJ’ers kan laten weerklinken in haar structuur.

KLJ ondersteunt vrijwilligers - beleidsplan

SD 4. KLJ onderzoekt, ontwikkelt en ontsluit

Afdelingen rekenen op KLJ om voor hen een kennisdatabank te zijn. KLJ moet haar afdelingen kennis, tools en materialen aanbieden waar ze onmiddellijk mee aan de slag kunnen. KLJ moet ook op de hoogte zijn van ontwikkelingen in het jeugdwerklandschap, wijzigende regelgeving en trends.

Om deze rol te vervullen, legt KLJ kwaliteit en efficiëntie aan de dag door planmatig en gestructureerd haar beleid vorm te geven, door de kwaliteitscirkel van Deming blijvend toe te passen op elk (deel)aspect van haar werking en door kwaliteitsvol, duurzaam materiaal te ontwikkelen.

Door medewerkers permanent bij te scholen en informatie op een kwalitatieve manier te borgen, is KLJ een baken van vertrouwen en continuïteit, waar afdelingen op kunnen terugvallen wanneer er steken vallen in de eigen afdeling of waar afdelingen op kunnen rekenen om samen hun werking tot een hoger niveau te tillen.

4.1. Het beleidsproces van KLJ is performant, leidt tot een kwalitatieve werking en is toonaangevend in de sector

Sinds het vroege begin van beleidsnota’s en jaarrapportage heeft KLJ planmatig werken in haar werking verankerd. De jaarplanning van alle vrijwillige werkgroepen is verbonden aan de structuur van het beleidsplan. De vrijwillige beleidsstructuren besteden dan ook een prominente rol in de uitwerking en opvolging van het beleidsplan.

4.2. Het aanbod dat en de expertise die KLJ in huis heeft wordt voortdurend geüpdatet, geborgd en op maat ontsloten naar de afdelingen en KLJ-medewerkers

KLJ vertrouwt haar (boven)lokale vrijwilligers heel wat verantwoordelijkheden toe. Die vrijwilligers rekenen vervolgens op ondersteuning en hulp van KLJ. Daarom wil KLJ een actueel en betrouwbaar kenniscentrum zijn voor haar afdelingen. Als de beweging aangeeft dat er nog iets in haar aanbod ontbreekt of er is nood aan innovatie, dan stuurt KLJ steeds bij waar nodig. KLJ stelt zichzelf in vraag, leert uit het verleden en ontwikkelt materiaal met een blik op de toekomst. Dit doet KLJ in de verschillende domeinen van haar werking. Zo wordt de expertise die KLJ in huis heeft op alle vlakken benut.

4.3. KLJ heeft een online platform waar alle bestuursleden, leden, ouders, vrijwilligers en beroepskrachten elkaar vinden

Al sinds 2014 heeft KLJ een eigen digitaal platform waarop bestuursleden de administratie van hun afdelingen kunnen raadplegen en bijhouden. In de vorige beleidsperiode werd dit platform helemaal vernieuwd en breidde het uit naar een platform waarop ook ouders en leden kunnen inloggen. Bestuursleden, leden en ouders kunnen op die manier hun eigen ledenadministratie in orde brengen en onderling communiceren, bijvoorbeeld over komende activiteiten. Ook fiscale attesten van een kamp of meerdaagse activiteiten kunnen via het platform verkregen worden. De komende jaren bouwt KLJ de ondersteuning voor dit platform verder uit en onderzoekt ze de tevredenheid en het gebruiksgemak ervan.

4.5. KLJ-afdelingen hebben een up-to-date website, die de ‘look and feel’ van KLJ ademt, waarmee ze zichzelf kunnen profileren en die ze als digitaal uithangbord kunnen gebruiken

Elke KLJ-afdeling is digitaal aanwezig, alleen verschilt de manier waarop sterk. Vele afdelingswebsites zijn technologisch en/of inhoudelijk verouderd. Vaak hebben die afdelingen de kennis niet in huis om hun website weer up-to-date te brengen. De technologische veroudering maakt de websites uitermate gevoelig voor hacking en ze zijn praktisch onvindbaar in zoekmachines. KLJ wil afdelingen daarom de mogelijkheid geven om hun website onder te brengen onder het domein van de KLJ-website. Veiligheidsrisico’s worden hierdoor beperkt en bovendien is informatie door slimme linken met het ledenbestand ook makkelijk up-to-date te houden.

4.6. KLJ creëert een eigentijds K-aanbod en ruimte voor bezinning in groep

KLJ creëert een open en veilige sfeer om geloof en zingeving te ontdekken, onderzoeken en te verdiepen. De waarden van KLJ zijn zowel christelijk en eigentijds als universeel. KLJ ontwikkelt handvaten om kinderen en jongeren in een snel veranderende wereld te laten stilstaan bij zichzelf en alles om zich heen. De K is voor een KLJ’er een manier van leven en samenleven. Daarom is er binnen de beweging ruimte voor K-momenten, zingeving en bezinning in groep. Opnieuw gaat KLJ de samenwerking aan met KSA om de zoektocht naar parallellen rond de K-beleving verder te zetten. 

4.7. KLJ geeft bij het thema ‘integriteit’ voortdurend aandacht op vlak van preventie, vorming, sensibilisering en ondersteuning op maat

“Bij KLJ kan je jezelf zijn”, dat werd bij de eerste bevraging voor +16- en +20-leden het meest geantwoord op de vraag “wat maakt KLJ uniek?” Het antwoord bewijst dat de inspanningen rond integriteit van de voorbije jaren zeker hun vruchten afwerpen, maar het betekent ook dat aandacht voor persoonlijke integriteit als een van de voornaamste eigenschappen van een KLJ-werking wordt beschouwd. KLJ merkt dat heel wat jongeren worstelen met zichzelf in de huidige maatschappij. Daarom maakt KLJ er een prioriteit van om het API-beleid te implementeren in de beweging. KLJ zorgt voor preventie, vorming en sensibilisering met behulp van ondersteuning op maat. Hiervoor maakt KLJ gebruik van haar eigen expertise, aangevuld met de expertise van partners.

4.8. KLJ geeft bij het thema ‘duurzaamheid’ voortdurend aandacht op vlak van vorming, sensibilisering en ondersteuning op maat

Als je een KLJ’er vraagt wat hij zijn KLJ-afdeling toewenst, dan is het antwoord vaak “dat ze nog lang mag blijven bestaan”. Duurzaamheid dus, en daar wil KLJ aan werken. Daarbij zijn economische, ecologische en maatschappelijke duurzaamheid de voornaamste opsplitsingen waar KLJ graag en veel op focust, bijvoorbeeld door lokaal voedsel aan te bieden tijdens cursussen of door afdelingen te stimuleren het lidgeld zo laag mogelijk te houden. Gedurende deze beleidsperiode hangt KLJ haar uitdagingen voor duurzaamheid vast aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze doelstellingen vormen een breed en gedragen scala aan uitdagingen waar KLJ graag haar schouders onder zet.

KLJ onderzoekt en ontwikkelt - beleidsplan

SD 5. KLJ is maatschappelijk relevant

KLJ is zich in haar ruim 90-jarig bestaan steeds bewust geweest van de belangrijke maatschappelijke rol die ze te spelen heeft voor alle kinderen en jongeren, met een focus op de landelijke omgeving. Om die rol ook in de toekomst te kunnen blijven spelen, wil KLJ haar degelijke imago verder uitbouwen en blijven investeren in haar netwerk op Vlaams, Belgisch, Europees en wereldwijd niveau. Dit vormt het sluitstuk van de kerndoelstelling van KLJ om mensen samen te brengen.

Meer dan ooit speelt communicatie en branding een cruciale rol in het imago van een organisatie. De afgelopen jaren zette KLJ hier al fors op in met bijkomend geschoold personeel, een doorgedreven professionalisering van de communicatie en een magazine dat de visie van KLJ niet alleen bij haar leden en vrijwilligers, maar ook bij haar netwerk en de brede maatschappij tot op de deurmat brengt. KLJ wil die professionalisering verder doortrekken en ook stelselmatig verder werken aan het imago en de uitstraling van haar lokale afdelingen.

Door in te zetten op haar zichtbaarheid, werk te maken van een stevig doordachte communicatie- en mediastrategie en dagelijks te timmeren aan haar netwerk, wil KLJ het verschil maken voor kinderen en jongeren op het platteland.

5.1. KLJ is zichtbaar als sterk merk op lokaal, regionaal en nationaal niveau

Doorheen het doelstellingenkader maakt KLJ duidelijk dat ze voor kwaliteit gaat: geen holle slogans, maar een pak-vast-mentaliteit die leidt tot een degelijk aanbod op maat van haar doelgroepen. KLJ streeft er dan ook naar dat het KLJ-merk een gekend en herkend keurmerk is voor een kwalitatief aanbod voor kinderen en jongeren. Dit wil de beweging bereiken door aan haar zichtbaarheid te werken, met haar afdelingen als voornaamste uithangbord.

5.2. Het KLJ-merk positioneert zich en ontsluit haar visie via een eigen magazine dat met lifestyle-, maatschappelijke- en jongerenthema’s een breed publiek aanspreekt

KLJ richt zich sinds 2019 met haar magazine tot alle kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die van ver of dichtbij een band met de vereniging hebben. Met dit magazine brengt KLJ de beweging en KLJ’ers in beeld, maar geeft ze daarnaast ook een stem aan KLJ’ers, jongeren en experts, om op die manier haar doelgroepen te inspireren rond allerlei thema’s. Met dit magazine ontsluit KLJ haar visie op die thema’s en werkt ze mee aan het kritisch reflecterend vermogen van haar doelgroepen. KLJ wil de rol van het magazine in haar communicatie en branding de komende jaren verder versterken.

5.3. Het netwerk van KLJ is sterk op regionaal, nationaal en internationaal niveau

KLJ wil haar netwerk op alle niveaus verder versterken. Zo is KLJ lid van een warme familie binnen de Landelijke Beweging, bestaande uit Landelijke Gilden, Ferm en LRV. Tot slot is er ook het internationaal netwerk, met MIJARC Europe, dat katholieke landelijke jeugdbewegingen in Europa verenigt, en Trias, dat jonge ondernemers en landbouwers in het Zuiden stimuleert om zich te verenigen. KLJ gaat met elk van die partners een evenwaardige dialoog aan, om op die manier samen te bouwen aan een warmere wereld.

5.4. KLJ draagt actief bij aan het jeugdwerk en verhoogt daarmee de kwaliteit en slagkracht van de sector en de eigen vereniging

KLJ staat bekend als een betrouwbare en relevante jeugdwerkpartner. Het is een rol die de beweging zeer bewust opneemt en die ze ook de komende jaren verder wil versterken. Op die manier draagt KLJ dagelijks bij aan een verdere professionalisering van het jeugdwerk en aan een luidere stem voor de rechten van kinderen en jongeren. KLJ doet dit door zich constructief op te stellen, bij te dragen aan bestaande structuren en organen, haar expertise te delen binnen de sector en de leiding te nemen wanneer dat van haar verwacht wordt.

5.5. De plaats die KLJ inneemt in de samenleving versterkt de positie van kinderen en jongeren op het platteland

Een groot deel van de KLJ-leden heeft een directe of indirecte connectie met het platteland. Hoewel Vlaanderen een steeds meer stedelijke uitstraling krijgt, wil KLJ een stem blijven geven aan de kinderen en jongeren op het platteland, en er op die manier voor zorgen dat hun dromen en zorgen niet vergeten worden. Daarom onderzoekt KLJ de meningen van kinderen en jongeren op het platteland, zowel van leden als niet-leden, en geeft ze hen een platform om die meningen te uiten in de maatschappij.

5.6. KLJ is klaar voor de toekomst

KLJ heeft een zeer lange geschiedenis en wil ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen in de maatschappij. Die maatschappij verandert in sneltempo, wat tot nieuwe evenwichten, conflicten en kansen leidt. KLJ wil die kansen grijpen en ervoor zorgen dat de vereniging klaar is voor de toekomst. Tot slot wil KLJ ook nu al stilstaan bij haar 100-jarig bestaan, in 2027, en klaar zijn om daarvan een groot feest te maken.