Skip to main content

Algemeen wedstrijdreglement van KLJ

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels die van toepassing zijn op alle wedstrijden die KLJ organiseert via haar magazine, website of online kanalen zoals Facebook en Instagram.

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels die van toepassing zijn op alle wedstrijden die KLJ organiseert via haar magazine, website of online kanalen zoals Facebook en Instagram.

1. Organisatie

1.1. KLJ & Groene Kring vzw, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven is de organisator van de wedstrijden.

2. Voorwaarden voor deelname

2.1. Door deel te nemen aan een wedstrijd van KLJ aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement.

2.2. Deelnemen aan een wedstrijd van KLJ kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden bij de wedstrijdinformatie.

2.3. Werknemers van KLJ & Groene Kring vzw, en personen die op hetzelfde adres wonen, kunnen deelnemen aan een wedstrijd van KLJ, maar kunnen niet als winnaar worden aangeduid.

2.4. Per wedstrijd van KLJ is er maar één deelname mogelijk per persoon. Bij meerdere deelnames gelden alleen de resultaten van de eerste deelname. De organisator kan op ieder moment aan de deelnemers vragen om hun identiteit te bewijzen.

2.5. Na het winnen van een prijs kan de deelnemer gedurende 6 maanden vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door KLJ.

2.6. Wie als winnaar van een wedstrijd van KLJ wordt uitgeroepen zonder te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

2.7. De organisator kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere wedstrijden.

3. Wedstrijdverloop

3.1. Als de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. Wanneer meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting.

3.2. Als de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer vraagt, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening, tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door de organisator in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria.

3.2.1. De deelnemer mag op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden verwerken in zijn creatieve inbreng (tenzij de deelnemer over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

3.2.2. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer de toestemming aan de organisator om deze creatieve inbreng te gebruiken in haar gedrukte en online communicatiekanalen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is en zonder enige beperking in tijd en ruimte.

4. Prijzen

4.1. De organisator brengt de winnaar via een e-mail op de hoogte. Als de winnaar niet reageert binnen 1 week na die kennisgeving, vervalt zijn recht op de prijs definitief. De prijs is dan terug beschikbaar voor de organisator.

4.2. Er kan slechts één prijs per adres gewonnen worden. Indien twee personen op hetzelfde adres in aanmerking komen voor een prijs, wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die het eerst geldig aan de wedstrijd heeft deelgenomen.

4.3. De prijs die gewonnen wordt, kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.4. Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd.

5. Aansprakelijkheid van KLJ

5.1. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

5.2. De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.3. De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.4. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies) bij toezending van de prijs aan een winnaar.

5.5. Druk-, spel-, of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen.

5.6. Op wedstrijden van KLJ is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De organisator gebruikt de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden uitsluitend om te controleren of de deelnemer voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering van de prijs als de deelnemer gewonnen heeft.

6.2. De winnaar geeft de kosteloze toestemming om zijn naam te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. In sommige gevallen nemen de organisatoren bij de overhandiging van de prijs een aantal foto’s. In die gevallen geldt het voorgaande ook voor deze foto’s.

7. Klachten

7.1. Elke klacht in verband met de wedstrijd moet binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: klachten@klj.be. De organisator behandelt enkel de klachten die via e-mail naar het eerder vernoemde adres en binnen die termijn ingediend zijn. De organisator beoordeelt de klacht en doet er een definitieve uitspraak over.