Zoeken
| | |
 De Raad van Bestuur (RvB)

Bevoegdheden
De Raad van Bestuur kan beschouwd worden als het uitvoerend orgaan van een vzw, waar de Algemene Vergadering het beslissingsorgaan is (vergelijk ‘de regering’ en ‘het parlement’). De RvB staat in voor het beheer van de vzw. Zij beheert de financiën en regelt de organisatie van de vzw binnen de grenzen die in de statuten vermeld staan. Meestal ligt de feitelijke ‘macht’ in de handen van de Raad van Bestuur, en stelt de AV zich hoofdzakelijk op als controlerend orgaan.
De RvB maakt bijvoorbeeld de begroting op, die ze ter goedkeuring voorlegt aan de AV. Aan de hand van deze begroting voert ze een jaar lang het financieel beleid van de vzw. Het jaar nadien moet de RvB dan de rekeningen van het boekjaar ter verantwoording voorleggen aan de AV.

We raden je aan om in de statuten op te nemen dat alle bevoegdheden die niet wettelijk toekomen aan de AV, gedelegeerd worden aan de RvB. Dat werkt veel makkelijker, de RvB is doorgaans immers kleiner en komt regelmatiger samen.

Samenstelling
De RvB moet samengesteld zijn uit minimaal drie bestuurders. Het aantal bestuurders moet bovendien altijd lager zijn dan het aantal effectieve leden van de vzw (de stemgerechtigde leden van de AV). Indien er maar 3 effectieve leden zijn, kan de RvB dus uitzonderlijk samengesteld zijn uit maar 2 bestuurders.
Alhoewel het in vzw’s vaak statutair bepaald is dat de leden van de Raad van Bestuur lid moeten zijn van de Algemene Vergadering, is dit geen wettelijke verplichting.

Benoeming van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering, door een gewone meerderheid van stemmen. Bestuurders kunnen verkozen worden voor een bepaalde of onbepaalde termijn; dit kan statutair bepaald worden. Ook of ze al dan niet herbenoembaar zijn, is niet wettelijk bepaald, in principe is er dus geen maximumtermijn verbonden aan hun engagement, alhoewel je dit wel statutair kan bepalen.
De Raad van Bestuur kiest zelf, tenzij statutair anders bepaald, onder haal leden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De taakomschrijving van deze functies kan eventueel opgenomen worden in de statuten.

Bekendmaking van bestuurders
De gegevens (voornaam, naam, adres, geboorteplaats en datum, rijksregisternummer) van de bestuurders van een vzw moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
De bekendmaking gebeurt door neerlegging in het verenigingsdossier bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Uit de stukken die je neerlegt, moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen dat elk afzonderlijk, gezamenlijk of als geheel (college) kunnen.

  • Afzonderlijk: elke bestuurder kan met zijn of haar handtekening de vereniging binden.
  • Gezamenlijk: de handtekeningen van twee of meer bestuurders zijn nodig om de vereniging te verbinden. Vermeld dan wel in de voorwaarden hoeveel bestuurders moeten tekenen.
  • Als college: de handtekeningen van de meerderheid van de bestuurders zijn nodig om de vereniging te kunnen binden.

Voor het neerleggen van de bestuurders bij de griffie bestaan geen vaste formulieren. Ontdek hoe zo’n neerlegging er dan moet uitzien.

Vergaderingen, beraadslaging en beslissing
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vzw dat vereist. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid, door één van de andere bestuurders.
De vergadering hoeft niet gehouden te worden op de zetel van de vzw, zolang het adres van de vergadering maar duidelijk vermeld is in de uitnodiging.
Ook voor de Raad van Bestuur moet je afspraken maken over de aanwezigheid, het stemgedrag, wat bij gelijkheid van stemmen, enz.
De effectieve leden van de vzw hebben het recht de verslagen van de RvB in te kijken. In de statuten vermeld je hoe en waar ze die verslagen kunnen inkijken.

Ontslag
De bestuurders kunnen normaal gezien op elk moment ontslagen worden door de Algemene Vergadering, die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door dit schriftelijk mee te delen, bijvoorbeeld aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bestuurders zijn in principe verplicht na hun ontslag hun opdracht verder te vervullen tot er vervanging kan worden voorzien.
Je kunt eventueel wel een standaardprocedure bepalen, waarin staat dat het ontslag pas mag ingaan na een bepaalde periode, bijvoorbeeld na 3 maanden.

Tegenstrijdig belang
Als een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, dan moet hij of zij dat meedelen aan de andere bestuurders voordat de Raad van Bestuur een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over het aspect waarop die betrekking hebben.

Bv.: je gaat een nieuw lokaal zetten, je moet een beslissing nemen met welke aannemer je gaat werken, en één van de kanshebbers zit namens het oudercomité in de Raad van Bestuur.

Deze procedure is niet van toepassing op doorsnee verrichtingen (kleine aankopen,…)